Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA

32GA3

Takimi i 32-të i Asamblesë së Përgjithshme të BSEC-URTA u mbajt në Hotelin Ndërkombëtar të Tiranës (Tiranë, Shqipëri) më 13 tetor 2017. Takimi u nderua me pjesëmarrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës BSEC, Ambasadorit të Shkëlqesisë së Tij Michael B. Christides, Sekretarit të Përgjithshëm IRU-së Z. Umberto de Pretto dhe Sekretar i Komitetit për Çështjet Ligjore dhe Politike të PABSEC, Znj. Natia Gaprindashvili.

Ndër vendimet e Asamblesë së Përgjithshme në mbledhjen e 32-të janë:

Mbështetja e Përfundimeve të Tryezës së Rrumbullakët IRU / BSEC-URTA / BSEC mbi prioritetet e punës nën kryesimin Ukrainas të Organizatës BSEC – Odessa më 6 shtator 2017. Mirëpritën Sekretarin e Përgjithshëm të BSEC-it duke informuar rreth Instancës së Menaxhimit të Projekteve të BSEC-it dhe Sekretarit të Përgjithshëm të IRU-së duke konfirmuar interesin e IRU për të mbështetur projektet rajonale e-TIR, e cila është ndër prioritetet e miratuara në Odessa.

Duke marrë parasysh raportin e Mbledhjes së Pestë të Grupit të Punës ad hoc për Sigurimin e mbajtur në Stamboll më 28 gusht 2017, siç është paraqitur nga Kryesuesja Znj. Natalia Polunina. Kërkuar nga Grupi i Punës të finalizojë grupin e kërkuar të dokumenteve ligjore që lejojnë zbatimin e produktit të sigurimit duke përfshirë në skemë politka të përshtatshme të çmimeve të(tarifa), dhe të vazhdojë të krijojë rrjetin e nevojshëm të shërbimeve duke përfshirë edhe kompaninë URVEST si një partner potencial kryesor që ofrojnë shërbimet e kërkuara. Asambleja e Përgjithshme miratoi që takimi i radhës i Grupit të Punës duhet të zhvillohet në Stamboll në gjysmën e parë të dhjetorit 2017, i cili duhet të synojë zhvillimin e një projekti pilot konkret mbi sigurimin CMR në rajonin e BSEC-it me pjesëmarrjen e palëve të interesuara. Udhëzoi Grupin e Punës që të dorëzojë rezultatin e punës së tij në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Drejtues në janar 2018.

Duke marrë parasysh dhe miratimin për Raportin e Aktiviteteve për Prioritetet e BSEC-URTA-së për vitin 2017 dhe i kërkoi Këshillit Drejtues të identifikojë prioritetet e BSEC-URTA për 2018 në fillim të vitit të ri duke marrë parasysh edhe reagimet e mundshme të Anëtarëve dhe Vëzhguesve në mënyrë që sigurojnë që prioritetet e tilla të jenë shumë specifike dhe të orientuara nga projekti sa më mirë të jetë e mundur.

Mirëseardhja e bashkëpunimit në zhvillim midis BSEC-URTA dhe Qendrës së Arbitrazhit të Stambollit (ISTAC), dhe miratoi draft Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet ISTAC dhe BSEC-URTA dhe mandatoi Sekretarin e Përgjithshëm të BSEC-URTA për të nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit në një datë të rënë dakord së bashku nga palët.

Asambleja e Përgjithshme miratoi me dashamirësi vendimin e Sekretarit të Përgjithshëm, të themeluesit të BSEC-URTA , z. Haydar Ozkan për ndërprerjen e mandatit të tij të tanishëm dhe emërimin e Zëvendësit të tij si pasuesin e tij. Z. Adrian Albu u emërua Sekretar i Përgjithshëm i BSEC-URTA për mandatin 2018-2021.