Hiqet taksa e peshës me Italinë

kear5

Modalitetet për të cilat lejohet përjashtimi nga vendosja e tarifës fikse
sipas ligjit 28 dhjetor 1959, n. 1146, për traktorët rrugorë, kamionë
dhe rimorkiot e tyre që përdoren për transportin ndërkombëtar të mallrave, të importuara përkohësisht nga Republika e Shqipërisë dhe përkatësisht nga persona rezidentë të përhershëm.

Në funksion të artit. 1 i ligjit 28, Dhjetor 1959 n. 1146, me të cilën
është vendosur një tarifë fikse për automjetet motorike dhe rimorkiot për transportin e mallrave, të importuara përkohësisht në Itali dhe që i përkasin personave që jetojnë në mënyrë të përhershme jashtë shtetit italianë.

Duke pasur parasysh Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit midis Komuniteti “Europian dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe Republika e Shqipërisë, nënshkruar në Luksemburg më 12 qershor 2006 e ratifikuar me Ligjin 7 Janar 2008, n. 10. Në funksion të artit. 2-bis të ligjit nr. 10 të vitit 2008, e cila thekson se, në zbatimin e nenit. 59 i Marrëveshjes në fjalë,Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe neni. 13 i Protokollit. 5 ,Marrëveshja në vetvete, nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave, që do të miratohet në bazë të Art. 2 të ligjit nr.1146, 1959 dhe “Përjashtimet e nga vendosja e tarifës fikse nga statuti nr. 1146 e 1959, traktorë, kamionë rrugë dhe rimorkiot e tyre që përdoren për transportin ndërkombëtar të mallrave, të importuara përkohësisht nga Republika e Shqipërisë dhe përkatësisht nga
persona rezidentë të përhershëm.

Dekretë
Art. 1
Përjashtimi nga tarifa fikse :
1. e traktorë rrugorë, kamionë dhe rimorkiot e tyre që përdoren për transport ndërkombëtar për mallra, të importuara përkohësisht nga Republika e Shqipërisë dhe që i përkasin personave që janë rezident të saj , janë të liruar nga pagesa tarifës fikse me ligjin e 28 dhjetorit 1959, n. 1146.
Ky dekret do të “publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Italisë.

http://www.analtir.org/wp-content/uploads/2016/10/decreto-3-10-2016.pdf