Ligji i Ri per punonjesit e huaj te transportit rrugor ne France

ANALTIR është njoftuar se më 5 shtator 2018 është publikuar një ligj i ri francez i cili gjithashtu është i rëndësishëm për aplikimin e  rregullave për punëtorëve e vendosur në shërbimet e transportit rrugor në Francë. Ligji mund të gjendet këtu : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte (vetëm në frëngjisht). Ai hyri në fuqi në të njëjtën ditë.
Dispozitat përkatese për punëtorët e vendosur ne Francë mund të gjenden në Kapitullin III të ligjit, nenet 89-103.

Kjo përfshin

  • Një sqarim i përkufizimit të “punonjësit të vendosur”.
  • Një sqarim i një punëtori të vendosur në Francë pa një kontratë me një klient në Francë. Një para-deklaratë dhe një përfaqësues në Francë nuk janë më të detyruar në këtë situatë.
  • Punëdhënësi i përsëritur: punëdhënësi i huaj mund të kërkojë nga DIRECCTE, sipas kushteve të caktuara, të përshtasë kërkesat administrative lidhur me para-deklarimin, përfaqësuesin në Francë, disponueshmërinë dhe përkthimin në gjuhët franceze të disa dokumenteve. Kërkesat e rregulluara mund të zgjasin për një periudhë deri në një vit dhe mund të rinovohen sipas kërkesës.
  • Rritja e sanksioneve: tavani për sanksionet administrative rritet nga 2000 në 4000 euro për punëtor të vendosur; dhe prej 4000 deri në 8000 euro në rast se një shkelje përsëritet brenda një periudhe dyvjeçare.
  • Sanksion i ri: ndalimi për të punuar në territorin francez për një periudhë dy mujore (e rinovueshme) nëse autoritetet zbulojnë mos pagesën e sanksioneve administrative.
  • Përgjegjësia e përbashkët: konsumatori është përgjegjës për të kontrolluar që ofruesi i shërbimeve jashtë vendit të ketë paguar sanksionet e tij administrative.

Të gjitha kompanitë e transportit rrugor që kanë kontrata me partnerët e tyre në Francë, duhet t’i kontaktojnë ato për të marr sqarimet e mëtejshme në lidhje me këtë ligj të ri, në  mënyrë që të shmangni sanksionet administrative.