TIR

Dokumentacioni që nevojitet për pranim në Sistemin TIR

 

1. Ekstrakt i QKR-së
2. NIPT
3. Leje qarkullimi të mjetit
4. Kontroll teknik
5. Licensë Transporti
6. Çertifikate transporti e mjetit
7. Anëtarësimin pranë Shoqatës ANALTIR
8. Ngurtësimi i garancisë sipas rregullave ndërkombëtare
9. Deklarata e lidhjes për përdorimin e Karnetit TIR
10. Çertifikata doganore
11. Vula e kompanisë së transportit sipas kushteve të përcaktuara nga  Shoqata
12. EORI (numër identifikimi dhe regjistrimi i operatorit ekonomik, aplikim pranë një dogane të EU)